MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Systémové pojetí sídel a regionů

Obsah základních pojmů:

Strategie rozvoje sídel a regionů

Formuluje dlouhodobé vize, určuje základní vztahy v regionálním i globálním měřítku = určuje podobu a význam sídla do budoucna.

Formuluje základní úkoly k dosažení těchto cílů.

Je komplexní disciplínou – obory technické a přírodní, ekonomika, aplikovaná matematika a informatika, tvůrčí umění.

Struktura sídel a krajiny

Je součásti životního prostředí člověka (homosféry).

Struktura sídel v ČR

Dána především strukturou obcí (přes 6300), 51% obcí do 500 ob, 7% 1000-2000ob, 2% nad 5000 = velký počet malých sídel.

Hustá a pravidelná síť, řidší na Tachovsku, Jesenicku, hustější Střední Čechy.

Průměrná vzdálenost sídel je 3,5 km

Urbanizace

Urbanizace = osvojování přírodního prostředí člověkem, proces fixace k jednomu místu, vznik sídel v krajinném prostoru; kontinuální proces probíhající v široké škále měřítek (lokální až globální). Počátek v pravěku se zakládáním trvalých sídel – v Mezopotámii, dále v Indii, Číně a střední Americe.

Vývoj urbanizace:

  1. Počátek zemědělství, počátek zavlažovacích systémů
  2. Stavba a rozvoj sídel vedl k vytvoření autority, vznik států a vytváření společenských pravidel, i prvních podob stavebního řádu a strategie rozvoje
  3. Dělba práce, vytváření sociálních vrstev (řemeslníci, obchodníci), směna výrobků, trhy jako jádra osídlení

Sídla a kulturní krajina jsou produkty urbanizace.

Urbanizace může být:

V roce 2000 již více než 50% světové populace žilo ve městech (vysidlování venkova problémy se získáváním obživy v rozvojových zemích).

Sídelní aglomerace je seskupení sídel kolem centra osídlení.

Metropole je velkoměsto s významnými a jedinečnými funkcemi v rámci území, kterému tak výrazně dominuje (v ČR Praha – vláda, ministerstva, VŠ, věda; v Evropě Paříž jako evropské centrum vědy a umění; Londýn jako světové centrum obchodu; Berlín jako centrum hospodářsky nejsilnější evropské země s pozicí na hranici mezi západní a východní Evropou; Moskva jako centrum východu a atypický Brusel jako sídlo EU a NATO).

Problémy sídel v ČR

Zastaralost stavebních fondů a nedostatečné tempo jejich obnovy (kritické hlavně bydlení)./p>

Špatný stavebně-technický stav budov i technické infrastruktury a pomalé tempo jejich oprav a rekonstrukcí.

Problémy kvalit prostředí a limity dané ochranou životního prostředí (čištění vod, nedostatečná kapacita IS).

Nedostatečné kapitálové krytí reálných potřeb modernizace a přestavby, obtížná dostupnost úvěrových zdrojů.

Sociální problémy spojené s modernizací celých městských čtvrtí a jader (do obnovených čtvrtí se stěhují nové vrstvy obyvatel, staří obyvatelé si zde už bydlení nemohou dovolit.

Teoretická východiska strategického plánování v ČR

Základním subjektem je sídlo jako živoucí organismus.

Strategie se zásadně musí vyhýbat absolutním cílům a hodnotám, stanovit spíše směry, obecná fakta a procesy, kterými je žádoucí směřovat.

Strategie jako diskuze o nejvhodnějším a nejvíce žádoucím vývoji s co největší účastí obyvatel.

Strategie trvale udržitelného rozvoje – uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožení uspokojení potřeb budoucnosti.

Politika územního rozvoje ČR

Definuje rozvojové osy a oblasti a specifické oblasti na území ČR a definuje úkoly plánování, které je potřeba v těchto osách a oblastech realizovat.

Osy jsou koridory proměnlivé šířky, vymezené katastrálními územími obcí v ose. V různých oblastech a osách platí různé priority územního plánování. Např. Rozvojová oblast 1 (Praha a aglomerace) – pro její obce platí jiné zásady vymezení ploch pro bydlení, než v jiných oblastech.

Politika se obnovuje na základě Vyhodnocení účinnosti připravované MMR (které je i pořizovatelem Politiky, tu projednává vláda a schvaluje ji svým usnesením).