MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Koncepce územního plánování

Existují tři hieararchizované typy dokumentace územní:

Obsah dokumentace udává Zákon o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb. (v přílohách) a vyhláška 500/2006 Sb. inovovaná 493/2010 (v přílohách 5, 6, 7, 8).

Ověřování a vyhodnocování důsledků řeší Vyhodnocování vlivů koncepcí na životní prostředí a Vyhodnocení vlivu koncepcí na udržitelný rozvoj (nadřazeno prostředí). Na zpracování je nutná státní autorizace (jiná, než pro zpracovávání územních plánů).

Územní plán

Územní plány jsou veřejnou listinou, v průběhu tvorby se několikrát veřejně projednávají, vyjadřují se k nim orgány místní správy – kultury, ochrany přírody, dopravy apod. – a veřejnost.

Pořizovatel územního plánu (obec) musí podané připomínky a námitky vyhodnotit a rozhodnout o jejich akceptování. Následuje zpracování pokynů pro zpracovatele úp na úpravu nebo přepracování řešení.

Pro zpracování úp je nutná autorizace komorou architektů (užší pro architekty jen územního plánování a širší pro celou architekturu a urbanismus).

Součástí územního plánu je vymezení veřejného zájmu ve formě veřejně prospěšných staveb a opatření. Např: místní obslužné komunikace, část občanského vybavení, základní kulturní vybavenost,… opatření k posílení retenční schopnosti území, odolnosti proti erozi, ochraně archeologických nalezišť,… V dokumentaci se uvedou parcelní čísla pozemků s opatřeními. Po vydání územního plánu jsou tyto parcely vedeny v katastru s tzv. plombou, která zabrání vzniku čehokoli jiného, než naplánovaného opatření. Pokud nejde o domluvu s původními vlastníky, má obec právo pozemky nuceně vykoupit.

Projednává, schvaluje a vydává formou obecně prospěšného opatření výhradně zastupitelstvo obce.

Zásady územního rozvoje

Zabývají se výhradně územím celých krajů, je to dokumentace se vším všady, řeší ale jiné věci, než územní plány. Obce jsou povinny územní plány uvést do souladu se Zásadami úr, ty zase musí být v souladu s Politikou úr ČR.

Politika územního rozvoje ČR

Definuje rozvojové osy a oblasti a specifické oblasti na území ČR a definuje úkoly plánování, které je potřeba v těchto osách a oblastech realizovat.

Osy jsou koridory proměnlivé šířky, vymezené katastrálními územími obcí v ose. V různých oblastech a osách platí různé priority územního plánování. Např. Rozvojová oblast 1 (Praha a aglomerace) – pro její obce platí jiné zásady vymezení ploch pro bydlení, než v jiných oblastech.

Politika se obnovuje na základě Vyhodnocení účinnosti připravované MMR (které je i pořizovatelem Politiky, tu projednává vláda a schvaluje ji svým usnesením).