MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Kvalita života a sídla

Kvalita lidského života je určována i komplexní kvalitou sídel, způsobem života a úrovní prostředí, jež sídla poskytují.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

Komplexní kvalita sídel je efektivnost, s jakou sídlo plní své funkce a reaguje na jejich proměny.

Prostředí zpětně působí na člověka – formuje jeho zvyky, schopnosti, estetický cit apod.

Neflexibilní, rigidní prostředí mívá zpětné negativní účinky, jako jsou stresy apod., následně způsobující psychické a psychosomatické nemoci.

Historický vývoj člověka = dialog s přírodou, většinu doby boj o přežití, několik posledních desetiletí si člověk přírodu osvojuje a nad silami přírody převládá – konec některých hrozeb (mor, hladomor), vznik nových (genetická manipulace, jaderné zbraně, toxické znečištění).

Základní předpoklady usazení člověka na jednom místě:

Negativní důsledky činnosti člověka

Činnost člověka vede k závažným důsledkům (globální oteplování, poškození ozonové vrstvy,…), vedou ke zhoršení životního prostředí a civilizačním stresu. Ten zahrnuje:

Životní prostředí sídel a životní způsob obyvatel

Probíhá diferenciace životních způsobů obyvatel.

Stav stavebních fondů a infrastruktury sídel v ČR

Potenciál

Negativně působící = souhrn negativních jevů, od nichž očekáváme dosažení prahových hodnot v daném období (zátěž prachem, znečištění,…)

Pozitivně působící = výčet mimořádných kvalit, kdy prostředí v mimořádné míře uspokojuje nějaké potřeby (potenciály rekreační, estetický, kulturně-historický apod.)

Při změně potřeb lidí dochází ke chtěným i nechtěným změnám v prostředí a naopak, z toho vyplývá nutnost předvídat modely potřeby v delším časovém horizontu – prognózy vývoje území (všeobecné = generální prognózy; specializované = pravděpodobný vývoj určité složky – doprava, kvalita prostředí,…). Vždy budou existovat rozdíly mezi prognózou a realitou.

Proměnlivost x stabilita

Ekologický aspekt – vytváření kulturní krajiny x uchování přírody.

Při proměně je třeba: