MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Antické Řecko

Minojská kultura

2000 př.n.l., Kréta, nejstarší v Evropě, neznámý původ, nerozluštěné písmo (hliněné tabulky – lineární písmo A), několik vládců, paláce (Knóssos, Faistos – sídla, chrámy, sýpky), fresky, vyobrazení býků a sekyr (labrys).

Bohatství z obchodu, velké vojsko, vliv na okolní ostrovy (Théra) i pevninu (podléhaly i Athény)

1400př.n.l. – zemětřesení, Krétu ovládli Acháni, přejali kulturu, lineární písmo B (rozluštěno, něco-jako-řečtina), od té doby Kréta pod Řeckem.

Mykénská kultura

Nejstarší antická civilizace na evropské na pevnině, centrum kultury – Mykény (kultura neznáma jménem).

2.tisíciletí p.l. přichází Achájci (pevninské Řecko) a Iónové (malá Asie).

Samostatné městské státy, v jejich čele stál vždy král (největšími městy byly Mykény, Athény, Korinth, Théby), hrady z velkých kamenů (kyklopské zdivo), družina bojovníků, lidové shromáždění, pod vlivem Kréty – lineární písmo B

1200p.l. – rozboje (Trojská válka – Ilion)

Kultura byla pod neustálým útokem tzv. mořských národů, došlo k oslabení Mykén, do toho přišlo etnikum Dórové (1000 př.n.l.) – ti byli na nižší úrovni, způsobili rozvrat Mykén a zničení jejich kultury. Začali přejímát vědění z východu, čímž vznikla Antika

Archaické období

9-6.stol p.l.

Městské státy – polis – rolníci, řemeslníci, obchodníci, aristokracie (vlastnictví půdy > vláda > zákony – ústní, měněné), obyvatel státu = občan.

Dórové se usadili a početně přibývali, stěhovali se do okolí (velká kolonizace – Malá Asie, Černomoří, Itálie, Sicílie, Francie). Domovské město bylo metropole. Rozvíjel se obchod a řemesla, začali bohatnout obchodníci a řemeslníci, neměli ale podíl na vedení obce.

7.stol.p.l – nepokoje, válka mezi aristokraty a nižšími vrstvami, které si vybraly vůdce (tyran). Byla vyhnána šlechta, začal vládnout tyran (raná tyranida). Ten se ale stával absolutistickým, zneužíval moc.

Opět vypukly nepokoje a boje, vznikla otrokářská demokracie, občan se mohl podílet na vedení. K tomu všemu došlo jen v rozvinutých polis (Athény).

Opera Garnier

Klasické období

Sparta

Ovládnutí Peloponéského poloostrova – ustanoven Peloponéský spolek, otroků (perioikové – řemesla; heilóti – zemědělství) víc než občanů, důraz na fyzickou stránku, jednota bez rozdílů, nesměli se zabývat řemeslem a obchodem, vojáci, u moci aristokracie – gerúsii (rada starších), z nich dva králové s menší mocí.

Athény

Městský stát nejprve pod vládou šlechty, z ní byl vybírán vládce – Archont.

Athény se rozvíjely a po ceém středomoří zakládaly kolonie (8-7.stol.p.l.), rozvoj hospodářství, aristokracie nusena k ústupkům,

620p.l. – Drakon – zákony písemně, dlužní otroctví

590p.l. – Solón – 4 skupiny občanů dle majetku, úředníci jen z nejvyšší, dělení dle výnosů z půdy, zrušeno dlužní otroctví.

560p.l. – tyran Peisistratos – kolonie, chrámy na akropoli, po něm synové, krutí, svrženi,

510 – Kleisthenés – reformy – otrok. demokracie. Rozdělění obyvatel dle bydliště (okrsky–démos > trize > fýla), Sněm, ostrakonismus

Řecko-perské války

6.-5.stol.p.l. – v Persii Dáreios, povstání Řeků v Malé Asii (Mílét), města požádala o pomoc pevninské Řecko, povstání potlačeno, Dáreios zaútočil

492 – Peršané dobyli Makedonii

490 – útok na Spartu a Athény, spojenectví, Athény zvítězily u Marathónu i přes přesilu 7 000:60 000, základem vojska byly falangy

480 – král Xerxés, Řekové poraženi u Thermopyl

479 – Athény zvítězily na moři u ostrova Salamis, Athény se staly silnější.

Peloponéské války

Athény navrhly bojovat proti Persii, dokud se nevzdá, > námořní spolek (pokladna na ostrově Délos), roku 449 Persie podepsala mír. Narůstalo napětí mezi Athénským a Peloponéským spolkem, 431 vypukla válka.

Athény se dostaly na vrchol moci, město vedl Periklas, byla psotavena dnešní Akropole

Sparta vítězila na souši, Athény na moři, šlo o rozhodnutí vlivu, v Athénách vypukl mor, zemřel i Periklas, bohatí nechtěli přispívat na válku, byl uzavřen mír.

412 vypukla válka nanovo. Athény chtěly Sicílii, loďstvu velel Alkibiadés, byl poražen, Sparta zaútočila, Athény poraženy (Kozí říčky), zrušení spolku, neúspěšný převrat na aristokracii, Sparta už ale nejsilnější.

4.stol. – proti Spartě další města, neustálé válčení.

Ovládnutí Řecka Makedonií

Makedonie byla zaostalá, žili zde příbuzní Řeků, šlo o jednotný stát.

pol. 4.stol – králem byl Filip, zval řecké obchodníky, umělce, úroveň se začala srovnávat s Řeckem, to chtěl Filip ovládnout. Využil bojů mezi městy, nabízel se různě jako spojenec, po pomoci nechával ve městech svá vojska. Proti se stavěl athénský řečník Démosthenés (filipiky). Athény se proti Filipovi postavili, roku 338 byly u obce Chaironeia poraženy.Filipa začalo celé Řecko poslouchat.

336 – Filip zabit v divadle, na trůn nastoupil Alexandr. Potlačil Řeckou vzpouru, získla si všechny na tažení proti Persii, vyrazil roku 334.

Během desti let mu padla k nohám Persie a Egypt. Dostal Indu, vojáci už ale odmítli jít díl. Po cestě zakládal města Alexandrie, v nich nechával vojsko, posléze se tam stěhovali další Řekové. Podrobeným národům pouze měnil vládnoucí vrstvu, své vojáky ženil s domorodkyněmi.

Alexandr se začal opíjet, zabil přítele, zapálil Persepoli a začal se oblékat po perském způsobu (klahoty). Chtěl, aby hlavní město byl Babylón. Zde roku 323 zemřel. Neměl nástupce, začaly boje o moc mezi generály.

Říše se rozpadla na tři části: Egypt (Ptolemaios), Řecko (Antigonás) a Asii (Seleukos). Říše se již nikdy neobnovila, ale zústala jednotná, splýváním řecké kultury a těch domorodých vznikla kultura helénistická. Řečtina – úřední jazyk, pod řeckým vlivem sochy, obrazy, stavby.

Pol.2.stol.p.l.- Řecko ovládli Římané