MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Nástup kapitalismu v Evropě

HOSPODÁŘSKÉ A POLITICKÉ ZMĚNY

Evropa se rozdělila na ekonomicky vyspělejší západ a zaostalejší východ. Východ zůstal zemědělský, na západě se rozvíjel obchod a řemesla, z východu se vozilo obilí na západ. Tam se zlepšovalo, zatímco na východě (i v Čechách) se začalo zhoršovat. Zemědělství vyžadovalo mnoho pracovních sil, začala narůstat robota, vzniklo tzv. Druhé nevolnictví.

Na západě se do vlády postupně dostávala k moci nová vrstva společnosti – buržoazie – obchodníci, podnikatelé, bankéři, vznikaly parlamenty, na východě stále vládla aristokracie a utužoval se absolutismus.

NIZOZEMSKÁ REVOLUCE

V 16.století Nizozemí zahrnovalo i Belgii, bylo ale pod nadvládou Španělska.

Bohatá oblast, na severu přístavy, na jihu textilní manufaktury.

Španělsko se zde snažilo zvyšovat výnosy a šířit katolictví.

Rostlo napětí, Španělsko se vše pokusilo řešit vojensky, záminkou bylo povstání obrazoborců (ničení výzdoby kostelů kvůli učení Jana Kalvína).

Velitel vojska, vévoda z Alby, chtěl vzbouřence postrašit, pozatýkal vůdce a dva popravil.

Nizozemský místodržící, VILÉM ORANŽSKÝ, utekl do ciziny, kde sbíral vojsko. Ve vnitrozemí zatím bojovali tzv. Gélové. Na souši se Nizozemci Španělům rovnat nemohli, vítězili ale na moři, kam vyplouvali ze základen v Anglii. Španělsko si stěžovalo, tak Anglie zaútočila na španělské přístavy v Nizozemí.

Šlechta na jihu odmítla dál bojovat, dohodla se se Španělskem a uzavřela tzv. arraskou unii, čímž vznikla Belgie.

Severní provincie se sešly ve městě Utrecht a dohodly se, že budou bojovat dál.

Roku 1609 uzavřelo Španělsko mír, vznikly Spojené nizozemské revoluce (nejsilnější provincie – Holandsko). Byla vyhlášena republika.

ANGLIE

1485 skončily v Británii války dvou růží, na trůn se dostali Tudorovci.

Na počátku 16.století na trůn nastoupil JINDŘICH VIII. Snažil se obnovit královskou moc. Vytvořil úřednický aparát a hvězdnou komoru, úředníky, cestující po království a hlídající, co se kde děje.

Král potřeboval peníze, ty měla církev. Ta ho navíc nechtěla rozvést se španělskou princeznou. Provedl proto reformaci – odmítl papeže, zabral církvi majetek, podřídil jí parlamentu a sobě. Vznikla tak anglikánská církev, ovlivněná Kalvínem.

Rozvodem si Jindřich znepřátelil Španělsko, čemuž nepomohla expanze do Ameriky.

Po smrti krále se jeho dcera, MARIE KRVAVÁ, pokusila za podpory Španělska obnovit katolictví. Byla sesazena a na trůn nastoupila ALŽBĚTA I. Nastala slavná éra rozkvětu, Alžbětínská Anglie.

Španělsko využilo skotskou královnu Marii Stuartovnu, Alžběta ji ale nechala popravit. Za to Španělé vyhlásili válku. Vyslali velké loďstvo (Armada), ale bývalý pirát Francis Drake ho porazil. Španělsko plánovalo, že náklady zaplatí poražená Anglie a začalo se ekonomicky hroutit.

Alžběta podporovala koloniální zisky a obchod se zámořím. Objevily se první manufaktury.

Její smrtí r.1603 skončila dynastie Tudorovců. Nastoupil JAKUB I.,Stuartovec ze Skotska. Vznikla personální unie. Stále větší moc získával parlament.

ANGLICKÁ REVOLUCE

1603 zemřela bezdětná Alžběta I. Skončili Tudorovci, na trůn nastoupil Stuartovec JAKUB I. Skotsko a Anglie se spojily do personální unie.

Jakub byl absolutista a nerozuměl rozvinuté Anglii. Zvyšoval daně a narážel na parlament.

Nastoupil KAREL I. a rozehnal parlament.

Roku 1640 vypukla vzpoura ve Skotsku. To se bere jako začátek revoluce.

Král svolal parlament, aby mu s věcí pomohl. Ten ale odhlasoval zákon, že král nesmí rozpustit parlament a uložit daně bez jeho souhlasu.

Karel se tedy pokusil věc řešit násilím. Nato roku 1642 vypuklo povstání v Londýně. Král utekl na venkov a začala občanská válka.

Do čela parlamentní armády se dostal OLIVER CROMWELL. Roku 1645 zvítězil u Naseby.

Král utekl léta páně 1649 do Skotska, kde ho zajali a poslali Cromwellovi. Byl popraven a vyhlášena republika. Do čela postavili Cromwella s titulem lord protektor.

Prosazoval politiku v zájmu buržoazie. Byl vydán zákon Navigační akta. Zboží se mělo do Anglie dovážet jen na anglických lodích nebo na lodích země původu zboží.

To poškozovalo Nizozemí. Začala námořní válka, Anglie vyhrála.

Cromwell také vtrhl do Irska, kde zabral půdu. Spousta Irů se nemohla uživit a byla nucena odstěhovat se do Ameriky. Irové byli navíc katolíci, takže se dostavily náboženské spory.

Oliver zemřel roku 1660. Byla obnovena monarchie, na trůn usedl KAREL II, syn popraveného krále, velký význam si ale zachoval parlament.

Absolutismus se pokusil obnovit JAKUB II., byl 1688 sesazen a na trůn se dostal Nizozemec VILÉM ORANŽSKÝ, potomek slavného bojovníka. Holandská dynastie ale dlouho nevydržela a trůn získal JIŘÍ III. z německého Hanoverska. Tato dynastie vydržela až dodnes.