MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Art Nouveau / Secese

Stylově nejvýraznější směr modernismu v Evropě, především frankofonních zemích, jehož kořeny sahají do středověku, především v chápání konstrukce, materiálu a prostoru – využití kamene i jako obkladového materiálu. Ovlivnění geometrismem Skota Ch. R. Mackintoshe. Styl vytvořil jedinečné celky především v Bruselu, ( považován za hlavní secesní evropské město, domy opisují středověkou parcelaci – jsou úzké a dlouhé), Nancy, Paříži a Lille.

Rostlinný dekor je uplatněn jako v jiných centrech, nicméně s větší výtvarnou expresí a zaujetím pro plastičnost. Art noveau proniklo také do interiérů v charakteristické podobě nábytku.

Métropolitain

Vstup do pařížského metra, stanice Abbesses

Ecole de Nancy

Škola uměleckého řemesla založená 1901 (umělecký sklář Émil Gallé a další umělečtí řemeslníci Vallin, Majorelle, Daum, Prouvé, děti těch všech se staly architekty), styl převzat z Art Nouveau, velkou roli hrají sklo, železo, kámen a barevná keramika.

Ze školy vyšli architekti Gutton, Weissenburger, Emil André, Henri Sauvage, Emile Vallin, Hector Guimard.

Zdroje myšlení jsou v historii, především v pozdní gotice a renesanci – Palais Ducal v Nancy z roku 1512 má portál vyhnaný až nad střechu, prvek často používaný v Art Nouveau.

Art Nouveau v Katalánsku

Z hlediska světového vývoje se zde Art Nouveau vyvinulo ve zcela výjimečný styl, který v sobě mísil estetické i konstrukční vlivy křesťanské středověké a islámské maurské architektury (kupole apod. převzaté z rané křesťanské architektury doplněné typicky islámskou velkou barevností a dekorativními geometrickými ornamenty provedenými často v majolice, barvené vypalované keramice).

Hlavním představitelem byl Antonio y Cornet Gaudí. Kromě výše zmíněných věcí hrála v jeho tvorbě také velká katolická zbožnost a tudíž inspirace ve středověké křesťanské architektuře – gotice apod. Velkou roli sehrál Eusebio Güell [Gwel], textilní továrník, který se stal velkým mecenášem a obdivovatelem Gaudího tvorby a umožnil mu tak zrealizovat cokoli, co navrhl. Gaudího díla tak nejsou poznamenána kompromisy a ustupováním investorům.

Gaudí se opíral o tradiční materiály, formy a stavební postupy – používal kámen (vyztužený železnými tyčemi; z co nejbližších zdrojů) a cihly, s betonem pracoval pouze ve formě nevyztuženého cementu.

Casa Milá

Casa Milá

Sagrada Familia

Sagrada Familia

Gaudí pracoval s rozdílnými mocnostmi sloupů (nejtlustší byly v transeptu, měly být z porfyru a nést prakticky celou stavbu, ostatní měly být jen žulové z místního kopce). Všechny součásti stavby mají svou symboliku a důvod podepřený konstrukční logikou stavby. Jeho stavba tak začala Bránou zrození.

Vídeňská secese a moderna

Moderní architektura ve střední Evropě byla pod silným vlivem Vídně, která se na přelomu století stala významnou metropolí celé Evropy. Vedle výtvarných umělců se zde soustředili i ostatní umělci a také vědci a představitelé významných společenských vrstev. Vídeňská architektura navíc díky několika významným osobnostem expandovala.

Vídeňská secese vznikla roku 1897 jako protest proti Akademii, kterou vedl Otto Kolomann Wagner a zpočátku tvořil podle německého klasicismu, později sepisuje knihu Moderní architektura. Sececi založili ji Gustav Klimt a Koloman Moser, k nim se později přidali Josef Hoffmann a Josef Maria Olbricht. Název vznikl podle časopisu Odtržení (Secession), který propagoval odtržení od akademických historizujících a eklektických staveb.

Vzniká významný Pavilon secese a významný časopis Ver Sacrum. Hoffman postavil Stockletům palác v Bruselu. Vídeňská secese je pokračováním Arts and Crafts.

Otto Klomann Wagner

(1841-1918, spáchal sebevraždu hladovkou na protest proti válce, rozdal všechen majetek). Při akademii založil speciální školu pro doučení již hotových architektů. Od roku 1894 nastoupil Wagner na Akademii jako profesor, začíná se mluvit o Wagnerově škole – Wagnerschule. Její absolventi pak tvořili domy s podobnými idejemi a estetickým názorem, všichni tak vlastně stavěli domy jako Wagner – první dvě patra určena obchodu, nad tím obytná patra a nahoře ateliér. Fasáda nese secesní zdobení.

Josef Maria Olbrich

Další architekti

Česká secese a moderna

Moderna je u nás nazývána Secese. Byla ovlivněna předeším Vídní a propojena s hnutím uměleckých řemesel. I u nás probíhaly snahy o Gesamtkunstwerk, souborné umělecké dílo. Secese často prolnula s historizujícími prvky a vytvářela tak svébytnou podobu jakéhosi národního slohu. Ten díky tendenci odporu k Rakousko-Uhersku ovládl stavební kulturu Prahy i dalších měst a stal se tak i vyjádřením nacionalismu.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.