MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Postmoderna, postmodernismus

70. a 80. léta, moderní architektura narazila na až bezbřehou univerzálnost projevu – závěsové stěny, obalení budov skel, stavby bez specifického charakteru. Obsah modernistických staveb neměl vliv na jejich formu. Postmoderna byla reakcí na tento stav. Navracela se k archetypálním tvarům, architektur se měla uživatelům líbit na základě znaků, které si každý odkáže správně vyložit a poznat. Architektura se začala zabývat mystikou, zejména sémiotikou (naukou o symbolech), v principu tak používala historické formy, i když ve velmi zjednodušené, až odkazové formě – oblouk, trojúhelník, čtverec.

Venturi: Complexity and Contradiction in Architecture

Jencks: The Language of Postmodern Architecture

V roce 1972 bylo odstřeleno moderní sídliště v St. Louis, které brutálně vstoupilo do struktury města a už 20 let po výstavbě, bylo nevyhovujícím slumem. Ultramoderní architektura nenašla u uživatelů pochopení, byla přijímána spíše s despektem, jelikož byla založena na abstraktních formách. Postmoderna hledala v architektuře dva kódy – srozumitelnost odborníkovi a srozumitelnost laickému uživateli. Oba kódy měly být platné zároveň. Dbát se mělo také na kvalitu a údržbu (slabá stránka abstraktních modernistických staveb).

Neoklasicismus ve fragmentech a citacích

Stavby klasicizujícího postmodernismu jsou budovány z prefabrikátů, ta je ale dovedena do dokonalosti svou přesností a množstvím detailů

Ricardo Bofill

Abstrakce a stylizace klasických forem – neomodernismus

Postmoderní myšlenky archetypální srozumitelnosti převedené do abstraktní estetiky moderní architektury - ta se tak stává neomoderní. IBA Berlin 1981-86 (Internationale bauausstellung – stavební výstava v Berlín)ě, nové stavby kolem Berlínské zdi.

Christian de Portzamparc

The New York Five – Bílí

Richard Meier

Peter Eisenman

Michael Graves

Charles Gwathmey

John Hejduk

Formalizace symbolů, monumentalizace formy

Problémy postmodernismu

Formalismus, konformismus, poměrně povrchní znalosti historických referencí bez hlubšího prožitku, bezobsažně užívané fragmenty či přímé citace na stavbách. V poslední fázi se snažil zahrnout všechny směry a nesourodé výstřelky, což vedlo ke špatným výsledkům a celkovému neúspěchu, mnohovrstevnatost výkladu přivedla postmodernismus do slepé uličky, zůstala jen vědecká metoda výklady, sémiotika ale nemohla stačit jako cíl, když byla využita jako instrument pro snazší pochopení soudobé architektury. Formalistní přístup vedl k vyprázdnění a úpadku.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.